อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ