เอกสารเผยแพร่ข่าวสารองค์กร

นโยบายช่วยเหลือลูกหนี้

 

     บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกหนี้ ให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดยมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยลูกหนี้สามารถยื่นเรื่องขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือขอพักชำระหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 พฤษภาคม 2563

 

ประเภทผลิตภัณฑ์:

- รถยนต์

- รถจักรยานยนต์ใหม่

- รถจักรยานยนต์เก่า

- ที่ดิน

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือ:

พักชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนาน 3 เดือน (พักชำระหนี้)

ขยายระยะจำนวนงวด หรือ ค่างวด เพื่อให้ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ (ปรับโครงสร้างหนี้)

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ:

- ต้องเป็นลูกค้าค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีรายชื่อใน Blacklist ของบริษัทฯ

- ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ขนส่ง และกลุ่มธุรกิจการให้บริการ ร้านอาหาร เกษตรกร ฯลฯ

- ต้องเป็นลูกหนี้ที่ยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้คืนให้แก่บริษัทฯ

- ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน (ถ้ามี)*

- ผู้ค้ำประกันของลูกค้าต้องรับทราบ (ถ้ามี)**

- หลักเกณฑ์การอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและนโยบายของบริษัทฯ

*ในกรณีบริษัทฯ เรียกตรวจสอบหลักฐานจากลูกค้าที่แจ้งว่าได้รับผลกระทบ

**ในกรณีสัญญาเดิมมีผู้ค้ำประกัน จะต้องใช้ผู้ค้ำประกันรายเดิมในการขอปรับโครงสร้างหนี้/พักชำระหนี้

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด สาขาใกล้บ้านท่าน

หรือตรวจสอบได้ที่ www.starmoney.co.th หรือ Customer service โทร 061-3939988

 

บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกหนี้ ให้ก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปด้วยกัน

 

อ่านประกาศเงื่อนไขปรับโครงสร้างหนี้/พักชำระหนี้

กรอกแบบฟอร์มขอยื่นเรื่องปรับโครงสร้างหนี้/พักชำระหนี้ออนไลน์