นโยบายช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 ระลอกใหม่(โครงการ4)

   

          บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกหนี้ ให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดยมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่ ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา(COVID-19)อย่างต่อเนื่อง โดยลูกหนี้สามารถยื่นเรื่องขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้* ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

 

          มาตรการความช่วยเหลือ

          - ปรับโครงสร้างหนี้โดยการลดค่างวดลงร้อยละ 30 ของค่างวดเดิม

 

          ประเภทผลิตภัณฑ์

          - รถยนต์

          - รถจักรยานยนต์ใหม่

          - รถจักรยานยนต์เก่า

 

          เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

         1.ลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไข เฉพาะลูกหนี้ที่มีสถานะผ่อนชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 3 งวด และต้องไม่เป็น NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

         2.ต้องเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19

         3.ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในสถานะ กระบวนการทางกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีทางอาญา-แพ่ง หรือการบังคับคดี  และต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ถูกจำหน่ายเป็นหนี้สูญ

         4.กรณีที่สัญญาเดิมมีผู้ค้ำประกัน ต้องใช้ผู้ค้ำประกันคนเดิม (ถ้ามี)

         5.ลูกหนี้ที่ทำสัญญาตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

         6.หลักเกณฑ์การอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและนโยบายของบริษัทฯ

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ณ สำนักงาน สาขาใกล้บ้านท่าน

 

บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกหนี้ ให้ก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปด้วยกัน

*เงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ขึ้นอยู่ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด