โครงการ "ของเก่าเราขอ"

ของเก่าเราขอ บริจาคปฏิทินและสมุดบันทึกที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ผู้พิการทางสายตา

วันที่ 03/01/2019 CSR

สตาร์มันนี่รับบริจาคปฏิทินและสมุดบันทึกที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการทางสายตา และผู้ด้อยโอกาส แก่มูลนิธิคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


ผู้เข้าร่วมโครงการ: บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด / ประชาชนใน พท.จ.สมุทรปราการ จ.นครปฐม กรุงเทพฯ จ.ทุมธานี / อบต.วังหว้า / ตัวแทน บ.ไทยเบพเวอเรจ / ตัวแทน AIA ระยอง / ตัวแทน บ. ส.กิจชัย / ตัวแทน บ. ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อีสท์ เอเชีย จากัด


ตั้งแต่วันที่: 8–28 มกราคม 2562เป้าหมาย: จำนวนปฏิทิน 500 ฉบับ
ความสำเร็จ: จำนวนปฏิทิน 1,928 ฉบับ


ที่มา: Star Money Team

© 2016-2020 Star Money Co., Ltd. All Rights Reserved | Design by W3layouts | Costumize by Techaholic