โครงการ STAR GREEN OFFICE

โครงการ STAR GREEN OFFICE เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง

วันที่ 16/08/2019 CSR

สตาร์ มันนี่ จัดทำโครงการ Star Green Office เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้พนักงานภายในองค์กร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านการลดใช้พลาสติก ประหยัดทรัพยากร


ผู้เข้าร่วมโครงการ: พนักงานบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด


วันที่: 16-30 สิงหาคม 2562ที่มา: Star Money Team

© 2016-2020 Star Money Co., Ltd. All Rights Reserved | Design by W3layouts | Costumize by Techaholic