โครงการ "วิ่งเพื่อน้อง"

โครงการ "วิ่งเพื่อน้อง" โดยมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง

วันที่ 17/11/2019 CSR

วันที่จัดงาน: วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ณ บ้านตากาแฟ (ปั๊มเชลล์ แยกโพธิ์ทอง) อ.แกลง จ.ระยอง


วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  1. เพื่อระดมเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เข้ามูลนิธิฯ ทั้งหมด
  2. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนอำเภอแกลงและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ประกอบกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแกลง จังหวัดระยองให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก รวมถึงสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีต่อไป

โครงการวิ่งเพื่อน้องเป็นโครงการวิ่งการกุศล ดำเนินการโดยมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มีแนวคิดเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดระยอง ที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ยากจน ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียน โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อนำเงินรายได้มาเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาของมูลนิธิฯจากข้อมูลในแต่ละปีมูลนิธิฯ อุปถัมภ์เด็กที่จะต้องส่งให้และต้องให้เรียนจนจบระดับปริญญาตรีประมาณ 400 ทุน และมอบทุนการศึกษาให้เด็กระดับประถมศึกษาอีกประมาณ 200 ทุนต่อปี รวม 600 ทุน ต้องใช้งบประมาณปีละ 4-5 ล้านบาท และเด็กที่อุปถัมภ์ได้เริ่มเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ทำให้เงินที่จะใช้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปีนี้คาดว่าต้องใช้เงินประมาณ 6-7 ล้านบาท เพื่อดำเนินการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ประสานงานผู้เกี่ยวข้องขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานวิ่งครั้งนี้ขึ้น โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมาร่วมสมทบทุนและสานฝันให้เด็กนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ มุ่งหน้าสู่จุดหมายและเป็นอนาคตของชาติต่อไป


ที่มา: Star Money Team

© 2016-2020 Star Money Co., Ltd. All Rights Reserved | Design by W3layouts | Costumize by Techaholic