นโยบายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุประเภทของคุกกี้ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (www.starmoney.co.th หรือ แอปพลิเคชัน starmoney ) โดยบริษัท ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านโดยใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือเพื่อบันทึกไว้ในอุปกรณ์การสื่อสารของท่าน