ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ในปี 2530 จากแนวคิดของนายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ที่จะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้และไม่ต้องพึ่งพิงแหล่งเงินทุนนอกระบบ จึงเริ่มธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อจัดไฟแนนซ์สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และที่ดินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ การให้บริการที่รวดเร็ว รวมถึงการผ่อนปรนอย่างเป็นมิตร ทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะการบอกต่อแบบปากต่อปาก และในปี 2534 จึงได้จัดตั้งบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด (“บริษัทธนาธิวัตถ์”) ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และต่อมาได้ขยายกิจการเพิ่มเติมไปสู่ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่เป็นที่นิยม เช่น สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น โดยเปิดสาขาทั้งในเขตชุมชนและในห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีตลอดมา ทำให้บริษัทธนาธิวัตถ์เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของภาคตะวันออก และต่อมาในปี 2559 เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะ จึงได้จัดตั้งบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (“บริษัทฯ”)    

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการขยายธุรกิจฯ และนำบริษัทฯ ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นในปี 2561 จึงได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยการโอนธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจำหน่ายสินค้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดของบริษัท ธนาธิวัตถ์ มายังบริษัทฯ  ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบธุรกิจหลัก 2 ส่วน ได้แก่ 

(1) ธุรกิจจำหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ เป็นต้น รวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบของเงินสดและผ่อนชำระ และ 

(2) ธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกันภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถใช้งานเพื่อการเกษตร รวมถึงสินเชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โดยมีสาขาทั้งหมด 84 สาขา ครอบคลุมใน 7 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการให้บริการปล่อยสินเชื่อไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศไทยเพิ่มเติม เช่น ภาคกลาง หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น รวมถึงการให้บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการเป็นตัวแทนการขายประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น