เอกสารเผยแพร่ข่าวสารองค์กร
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
31 กรกฎาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของบริษัทสตาร์ มันนี่ จำกัด
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
31 กรกฎาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของบริษัทสตาร์ มันนี่ จำกัด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
30 กรกฎาคม 2563
บริษัท สตาร์ มันนี่ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
การเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ย
30 กรกฎาคม 2563
ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
นโบยายช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID ระยะที่ 2 ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด
30 กรกฎาคม 2563
นโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ช่องทางชำระเงิน
30 กรกฎาคม 2563
ช่องทางชำระค่างวดของบริษัทสตาร์ มันนี่ จำกัด