เอกสารเผยแพร่ข่าวสารองค์กร

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของบริษัทสตาร์ มันนี่ จำกัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นโบยายช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID ระยะที่ 2 ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด
นโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของบริษัทสตาร์ มันนี่ จำกัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ย
ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท สตาร์ มันนี่ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่องทางชำระเงิน
ช่องทางชำระค่างวดของบริษัทสตาร์ มันนี่ จำกัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม