เอกสารเผยแพร่ข่าวสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่ข่าวสารองค์กร 
18 พฤษภาคม 2563

ช่องทางชำระเงิน

ช่องทางชำระค่างวดของบริษัทสตาร์ มันนี่ จำกัด

เอกสารเผยแพร่ข่าวสารองค์กร 
29 เมษายน 2563

นโยบายช่วยเหลือลูกหนี้

นโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เอกสารเผยแพร่ข่าวสารองค์กร 
29 เมษายน 2563

การเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ย

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

เอกสารเผยแพร่ข่าวสารองค์กร 
29 เมษายน 2563

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของบริษัทสตาร์ มันนี่ จำกัด

เอกสารเผยแพร่ข่าวสารองค์กร 
29 เมษายน 2563

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท สตาร์ มันนี่ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม